E950 - Asesulfaami k

Lisäaine: E950 - Asesulfaami k

Nimet: Acésulfame K, Acésulfame-K, acésulfame de potassium, Acésulfame potassium, sel de potassium de l'acésulfame, Ace K, Acesulfamo-k